12/04/16

הארכת הסמכה זמנית (שלישית) לשנתיים, עד ינואר 2018, למכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו (12.4.2016) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות חו"ל מיום 12.1.16 בדבר הארכת הסמכה זמנית למכללה האקדמית אשקלון- להעניק תואר ראשון ((B.Sc. במדעי המחשב והיא החליטה כדלקמן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' מיכאל קודיש על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
  2. להעניק למכללה האקדמית אשקלון הסמכה זמנית להעניק תואר ראשון במדעי המחשב, וזאת לתקופה של שנתיים  (עד פברואר 2018). לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה, תיבדק התוכנית בשנית בהתאם למפורט בדו"ח הוועדה.
  3. על המוסד להגדיל משמעותית את מספר הסטודנטים הלומדים במחזור על מנת לבסס את התוכנית ברמה אקדמית ראויה, ובהתאם להגדיל את  מספר קורסי הבחירה ולהרחיב את  מצבת חברי הסגל.
  4. על המוסד להעלות את תנאי הקבלה לתוכנית הלימודים במדעי המחשב במסלול הרגיל ובמסלול החלופי (ללא הבחינה הפסיכומטרית) כמפורט בדו"ח הוועדה.
  5. על המוסד לקלוט חבר סגל ליבתי מתחום הבסיס התיאורטי של מדעי המחשב עד לתאריך 01.09.2016 ולדווח על קליטתו לועדת המשנה.
  6. הארכת ההסמכה כפופה להחלטת המל"ג מיום 22.7.2014 בדבר "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות למוסדות להשכלה גבוהה".