27/09/16

הארכת הסמכה זמנית (שלישית) לשנתיים, עד יולי 2018, להעניק תואר ראשון בתוכנית הלימודים במינהל עסקים ולהעניק תואר שני (M.B.A.) במינהל עסקים למרכז האקדמי פרס

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ו (27.9.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב-תחומי ומשפטים,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותו של פרופ' וינר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את המלצת הוועדה המקצועית ולהאריך את ההסמכה הזמנית לשנתיים להעניק תואר ראשון במינהל עסקים ותואר שני במינהל עסקים למרכז האקדמי פרס.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה המוסד נדרש להציג אנשי סגל בעלי רקורד מחקרי נאות ופעיל בכל התחומים. זאת מכיוון שחלק ניכר מהמרצים הקיימים צריכים לחזק את פעילותם המחקרית, להציג בכנסים אקדמיים ולפרסם בבימות אקדמיות בכמות ואיכות ראויים, עבודות סמינריוניות ופרויקטים במתכונת המקובלת באקדמיה.
  4. על המוסד לעודד בקרב המרצים את חשיבות המחקר והפרסומים במנגנון קידומם במוסד.
  5. על המוסד לגבש מנגנון איכותי מוקפד של כתיבת סמינרים ועבודת גמר ברמה אקדמית נאותה על כל מרכיביה.
  6. המל"ג רושמת בפניה כי הוועדה המקצועית אישרה למוסד את הפחתת תנאי הקבלה לתוכנית הלימודים לתואר ראשון במינהל עסקים מממוצע בגרות 95 לממוצע בגרות 85. לצד זה, על המוסד להקפיד כי במהלך הלימודים בתוכנית ולשם הבטחת הרמה האקדמית בה, יידרש סטודנט בעל ממוצע שבין 85 ל- 95 לעמוד בציון מעבר ממוצע 70 בקורסי הליבה בתוכנית בתום השנה הראשונה.

בתום שנה א' ללימודים המוסד יעביר את המידע הבא ביחס לסטודנטים שהתקבלו עם ממוצע בגרות של בין 85 ל 95:

  • פרופיל נתוני הקבלה של הסטודנטים, כולל ממוצע ציוני המעבר שלהם לשנה ב'.
  • בחינות ועבודות פתורות (כולל ציונים) בקורסי הליבה.
  1. מתן ההסמכה כפוף גם להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".