18/07/17

הארכת הסמכה זמנית (שלישית) לשנתיים, עד יולי 2019, להעניק תואר ראשון (B.Sc.) חד-חוגי בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה לשנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז (18.7.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בדבר חוות הדעת של הסוקרים אשר בדקו את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה המתקיימת בשנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להאריך את הסמכת שנקר – הנדסה. עיצוב. אמנות להעניק תואר ראשון חד חוגי (B.Sc.) בהנדסת חשמל ואלקטרוניקה לתקופה של שנתיים, דהיינו עד יולי 2019.
  3. עד סוף תשע"ח, דהיינו יולי 2018, על המוסד להעביר דיווח אודות הטמעת השינויים בתוכנית הלימודים במתכונתה החדשה כפי שעלו בחוות הדעת של הסוקרים.
  4. לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית שוב ובפרט תיבדק עמידת המכללה בהערות הסוקרים כפי שעלו בחוות הדעת.
  5. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".