10/02/15

הארכת הסמכה זמנית שלישית של המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה להעניק תואר ראשון (B.A.) במינהל עסקים לשנתיים, דהיינו עד דצמבר 2016

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ה (10.2.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 30.12.2014, והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחים על חוות הדעת שהגישו בנושא.
  2. לאמץ את המלצות המומחים שניתנו בחוות הדעת ולהאריך את ההסמכה של המכללה להעניק תואר ראשון (B.A.) במנהל עסקים לתקופה קצובה של שנתיים, דהיינו עד פברואר 2017, וזאת בכפוף להכרה במוסד (לאור העובדה שלמכללה טרם הוענקה הכרה קבועה, תקופת ההסמכה מותנית בתקופת ההכרה שתינתן למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה כמוסד להשכלה גבוהה) ובכפוף לתנאים הבאים:

א.         על המרכז להקפיד על שילוב הסגל הבכיר בלימודי הבוגר בצורה משמעותית יותר מזו הנהוגה כיום. יש להקפיד במיוחד על כך שהוראת נושאי ליבה בתוכנית תתבצע על ידי חברי סגל בכירים,  ולא על ידי סגל זוטר או מורים מן החוץ.

ב.         על המרכז לבחון את התפלגות הציונים בבחינות ולדאוג לכך כי זו תשקף כראוי את רמת התלמידים. על המרכז לשמור על התפלגות ציונים ראויה בכל הקורסים בתוכנית ולעקוב אחר הטעמים לחריגה מהתפלגות כזו.

ג.          על המרכז לעמוד בתנאי הקבלה לפחות כפי שאושרו לו בשלב מתן ההסמכה:

  1. זכאות לתעודת בגרות מלאה או שוות ערך.
  2. חסרי תעודת בגרות יחויבו בתעודה של מכינה מוכרת ע"י האגף לחינוך מבוגרים באחד משני המסלולים או מכינה בגרותית או מכינה ייעודית.
  3. ציון בגרות במתמטיקה או ציון שווה ערך ממכינה מוכרת: 3 יח"ל בציון 85 לפחות; 4 יח"ל במתמטיקה בציון 75 לפחות; 5 יח"ל במתמטיקה בציון 65 לפחות.

ד.         המוסד יוכל להציג לאישור המל"ג תנאי קבלה אחרים, ובלבד שיאושרו ע"י הסוקרים.

ה.         קורסי הכנה במתמטיקה: המועצה להשכלה גבוהה רושמת לפניה את הבהרת המוסד לפיה הקורסים הנ"ל לא באים במקום מכינה מוכרת ע"י משרד החינוך, ואינם באים במקום תנאי הקבלה הנדרשים.

  1. לא תינתן אפשרות לחרוג מעבר למכסה של 10% בקבלת סטודנטים על תנאי שלא עומדים בתנאי הקבלה ג-3 ו-ד' הנ"ל.
  2. לקראת תום תקופת הארכת ההסמכה הנוספת, וכתנאי להארכתה, יבדקו כלל הנושאים המפורטים בהחלטה זו ובחוות דעת הסוקרים.
  3. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
  4. מכיוון שהמוסד חרג מתנאי הקבלה שאישרה המל"ג, הנושא יועבר לדיון בוועדה לפיקוח ואכיפה.