28/10/14

הארכת הסמכה זמנית (שניה) בשנתיים (עד ספטמבר 2016) למכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק תואר ראשון (B.A.) בפסיכולוגיה

בישיבתה ביום  ד' בחשון תשע"ה (28.10.2014)  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים, ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחים על חוות הדעת שהגישו בנושא.
  2. בהתבסס על חוות דעת המומחים, להאריך את ההסמכה של המכללה האקדמית עמק יזרעאל להעניק תואר ראשון (B.A.) בפסיכולוגיה בשנתיים נוספות דהיינו עד ספטמבר 2016.
  3. לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בחוות דעת המומחים לרבות פיתוח הסגל והתייצבותו ועמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת מל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר הסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".