19/10/21

הארכת הסמכה זמנית (שניה) לשלוש שנים, עד אוקטובר 2024, להעניק תואר שני (M.A.) ללא תזה בפסיכולוגיה למרכז האקדמי למשפט ולעסקים

בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב (19.10.2021) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה מיום 19.10.2021 בנושא שבנדון,  והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' בן אשר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את המלצת הוועדה, ולהאריך את הסמכתו של המרכז האקדמי למשפט ולעסקים בשלוש שנים, עד אוקטובר 2024, להעניק תואר שני ללא תזה (M.A.) בפסיכולוגיה חינוכית.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה התוכנית תיבדק, ובכלל זה יישום המלצות הוועדה משלב הבדיקה הנוכחי.
  4. המוסד יוכל לפנות למל"ג, בכל עת טרם תום תקופת ההסמכה הזמנית, בבקשה להקדים את בדיקת תיקון הליקויים.
  5. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות" כפי שעודכנה ב-13.11.2018.