19/07/16

הארכת הסמכה זמנית (שניה) לשלוש שנים, עד יולי 2019, להעניק תואר ראשון " בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בתוכנית הלימודים בחינוך חברתי-קהילתי, במסלול העל-יסודי (ז'-י') של מכללת אמונה-אפרתה – מכללה אקדמית לאמנויות ולחינוך

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ו (19.7.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המלווה בראשותו של פרופ' גד יאיר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את דו"ח הוועדה המלווה ולהאריך למכללת אמונה-אפרתה – מכללה אקדמית לאמנויות ולחינוך את ההסמכה להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בתוכנית הלימודים בחינוך חברתי-קהילתי, במסלול העל-יסודי (ז'-י') בשלוש שנים נוספות (עד יולי 2019) .
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה, תיבדק תוכנית הלימודים, סגל ההוראה, לרבות המשך גיוס סגל לתוכנית ושמירה על יציבות הסגל הקיים.
  4. על המכללה יהיה להגיש דיווח בשנה"ל תשע"ז סמסטר ב' אודות התפתחות התוכנית, מצבת הסגל, פעילות הסגל, מספרי הסטודנטיות ופרופיל הסטודנטיות.
  5. מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה"