28/06/16

הארכת הסמכה זמנית (שניה) לשלוש שנים, עד יוני 2019 , להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה" ) B.Ed. ( דו חוגי בתוכנית הלימודים במתמטיקה למסלול העל יסודי (ז' – ט') למכללה האקדמית לחינוך ע"ש א.ד. גורדון

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ו (28.6.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו.
  2. להאריך למכללה האקדמית לחינוך ע"ש א.ד גורדון את ההסמכה הזמנית להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה" דו חוגי (B.Ed.) בתוכנית הלימודים במתמטיקה למסלול העל-יסודי (ז'-ט') בשלוש שנים נוספות, עד יוני 2019.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה הזמנית וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, לרבות עמידת המכללה ותוכנית הלימודים בתנאים שקבעה המועצה להשכלה גבוהה לקיומם של לימודים לתואר "בוגר בהוראה" במתמטיקה במסלול העל-יסודי (החלטת מל"ג מיום 10.6.2014 בנושא "דגם מנחה להכשרת מורים למתמטיקה במסלול העל-יסודי (ז'-י') במכללות לחינוך").
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה"."