28/06/16

הארכת הסמכה זמנית (שניה) לשלוש שנים, עד יוני 2019 , להעניק תואר ראשון (B.A.) בהפרעות בתקשורת לקריה האקדמית אונו

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ו (28.6.2016) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל בדבר תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בהפרעות בתקשורת המתקיימת בקריה האקדמית אונו ובתוכנית המיועדת לחרדיות והיא החליטה כלהלן:

א.        להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' יוסי אטיאס על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.

ב.         להאריך את הסמכת הקריה האקדמית אונו להעניק תואר ראשון (B.A.) בהפרעות בתקשורת לתקופה של שלוש שנים, דהיינו עד יוני 2019.

ג.          בחלוף שלוש השנים, על הקריה האקדמית אונו להקפיד כי המקומות להכשרה מעשית יכסו באופן ראוי את תחומי הליבה של הפרעות בתקשורת (בהם אודיולוגיה, אפזיה) וכן להוסיף למקומות ההכשרה מרכזים רפואיים ציבוריים.

ד.         המועצה להשכלה גבוהה תבקש לקבל את התייחסות משרד הבריאות להמלצות הוועדה המקצועית בדבר הגבלת מכסת התלמידים המתקבלים לתוכנית (40 סטודנטים בכל מחזור לימודים בתוכנית הרגילה ו-25  בתוכנית לסטודנטיות חרדיות), לפיהן יש להגביל את מספר הסטודנטים בתוכנית מהנימוקים הבאים:

  • הקושי הרב במציאת מקומות הכשרה נאותים, מקצועיים ומוסמכים לסטודנטים הקיימים ובמיוחד בתחומים אודיולוגיה ושפה-דיבור (במגוון הלקויות כגון אפזיה והפרעות קול).
  • ההדרכה הקלינית חייבת להתקיים בקבוצות קטנות ודורשת מיקוד בהתפתחות האישית של הסטודנט, ולא זה המצב בתוכנית שנבדקה.

ה.         במידה שלא תתקבל התייחסות משרד הבריאות למגבלות הוועדה עד סוף חודש אוגוסט 2016- לפני פתיחת שנת הלימודים תשע"ז, ובהיעדר מיפוי כלל ארצי של המקומות להכשרה מעשית בתחום ההפרעות בתקשורת, תאמץ המל"ג לשנה"ל הקרובה את המלצות הוועדה המקצועית כמפורט לעיל.

ו.          על מנת לגבש מדיניות ארוכת טווח בנושא מכסות הסטודנטים, המל"ג שבה ומבקשת ממשרד הבריאות לערוך מיפוי כלל ארצי של המקומות להכשרה מעשית בתחום ההפרעות בתקשורת.

ז.          הארכת ההסמכה כאמור בסעיף ב' לעיל תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".