20/06/17

הארכת הסמכה זמנית (שניה) לשלוש שנים, עד יוני 2020, להעניק תואר ראשון (B.A.) חד-חוגי במדעי ההתנהגות למכללה האקדמית צפת

בישיבתה ביום כ"ו בסיון תשע"ז (20.6.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה,  והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' יואל ינון ולפרופ' אריה רטנר על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. בהמשך לחוות דעת הסוקרים ולתשובת המכללה מיום 15.5.2017, להאריך את הסמכת המכללה האקדמית צפת בשלוש שנים נוספות (עד יולי 2020) להעניק תואר ראשון (B.A.) במדעי ההתנהגות
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה הזמנית לבקש את הסוקרים לבדוק את התוכנית פעם נוספת.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".