20/06/17

הארכת הסמכה זמנית (שניה) לשלוש שנים, עד יוני 2020, להעניק תואר ראשון (B.A.) במערכות מידע קהילתיות למכללה האקדמית צפת

בישיבתה ביום כ"ו בסיון תשע"ז (20.6.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל,   והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' פרץ שובל על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה ולהאריך את הסמכת המכללה האקדמית צפת בשלוש שנים (עד יוני 2020) להעניק תואר ראשון(B.A.) במערכות מידע קהילתיות.
  2. לקראת שלב ההסמכה הקבועה תיבדק  עמידת המכללה האקדמית צפת אחר התניות הוועדה לרבות ייצוב מצבת הסגל ועמידה בדרישות המל"ג באשר לסגל הליבתי ולרבות עמידה בתנאי הקבלה כך שמספר המתקבלים על תנאי לא יעלה על 10 אחוזים.
  3. ההסמכה הזמנית תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".