18/07/17

הארכת הסמכה זמנית (שניה) לשלוש שנים, עד יולי 2020, להעניק תואר ראשון (B.Sc.) חד-חוגי בהנדסת תוכנה למכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

בישיבתה ביום כ"ד בתמוז תשע"ז (18.7.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, בדבר חוות הדעת של הסוקרים אשר בדקו את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת תוכנה המתקיימת במכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן, והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להאריך את הסמכת המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן להעניק תואר ראשון חד-חוגי (B.Sc.) בהנדסת תוכנה לתקופה של שלוש שנים, דהיינו עד יולי 2020.
  3. לקראת תום התקופה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ובפרט תיבדק עמידת המכללה בהערות הסוקרים כפי שעלו בחוות הדעת.
  4. על המכללה לעמוד בלוחות הזמנים המצוינים בקווים מנחים והגדרות לתוכניות לימודים בתחומים הנדסת מחשבים, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסת תוכנה ומדעי המחשב (החלטת המל"ג מיום 27.9.2016), דהיינו עריכת ההתאמות הנדרשות עד תחילת שנה"ל תשע"ט ודיווח למל"ג על אופן יישום המתווה עם לתום שנה"ל תשע"ח.
  5. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".