26/06/18

הארכת הסמכה זמנית (שניה) לשלוש שנים, עד יוני 2021, להעניק תואר ראשון (B.A.) במינהל, ממשל ומשפט למרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח (26.6.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה אשר קיימה דיון בנושא עם נציגי המוסד.  במסגרת דיון זה עלה חשש לניגוד עניינים של אחד הסוקרים אשר בדקו את התוכנית. לאור מכלול המידע וחוות הדעת, מל"ג סבורה כי בשל ייחודיותה של התוכנית, נדרש לגיבושה הסופי זמן נוסף, ובהמלצת הסוקרים היא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם.
  2. להאריך את ההסמכה הזמנית לתקופה של שלוש שנים (עד יוני 2021) למרכז האקדמי שערי מדע ומשפט להעניק תואר ראשון (B.A.) במינהל, ממשל ומשפט. בתום תקופת ההסמכה יהיה לשוב ולבדוק ת התוכנית ובפרט להתייחס למידת עיבוי סגל ההוראה הליבתי בתחומי המינהל והממשל.
  3. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה.