17/07/18

הארכת הסמכה זמנית (שניה) לשלוש שנים (עד יולי 2021) למכללה האקדמית נתניה להעניק תואר שני (LL.M.) עם תזה במשפטים במסלול "עסקי מסחרי"

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח (17.7.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו לה.
  2. להעניק הסמכה למכללה האקדמית נתניה להעניק תואר שני (LL.M) עם תזה במשפטים במסלול "עסקי מסחרי" למשך שלוש שנים, דהיינו עד יוני 2021 .
  3. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בחוות דעת הסוקרים לרבות בדיקת עבודת תזה ועמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה.