12/04/16

הארכת הסמכה זמנית (שניה) לשלוש שנים, עד מרץ 2019, למכון הטכנולוגי חולון להעניק תואר שני (M.Design) ללא תזה בעיצוב משולב

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו (12.04.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית בחינוך, הוראה, רוח, אומנות ומשפטים בנושא שבנדון והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשותה של פרופ' טרי שרויאר על עבודתה.
  2. לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית ולהאריך את ההסמכה של המכון הטכנולוגי חולון להעניק תואר שני (M. Design) בעיצוב משולב ללא תיזה למשך שלוש שנים נוספות דהיינו עד מרץ 2019
  3. בתום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית, תוך בדיקת כלל הנושאים שהועלו בדו"ח לרבות עמידת המוסד והתוכנית בהחלטות המועצה במלואן.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה.