15/11/16

הארכת הסמכה זמנית (שניה) לשנה אחת, עד נובמבר 2017, להעניק תואר שני (M.B.A.) ללא תזה בתוכנית הלימודים במינהל עסקים למרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז (15.11.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב-תחומי ומשפטים והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותו של פרופ' יונתן קורנבלוט על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לברך על הנכונות של המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה לבצע את התיקונים בתוכנית בהתאם להערות הוועדה.
  3. בהתבסס על התחייבות המוסד (מכתבו של פרופ' דוד חן, נשיא המוסד, מיום 3.11.2016) לפעול לתיקון הליקויים המפורטים בהמלצת ועדת המשנה התחומית מיום 27.9.2016, לאשר רישום סטודנטים חדשים ולהאריך באופן זמני ומותנה את ההסמכה של המרכז האקדמי באור יהודה להעניק תואר שני (M.B.A) במינהל עסקים (ללא ציון התמחויות ע"ג התואר) לתקופה של שנתיים (דהיינו עד נובמבר 2018).
  4. עד תום תקופת ההסמכה, ובכל סוף סמסטר, על המוסד יהיה לדווח למל"ג על תיקון בפועל של כלל הליקויים אשר פורטו: בהמלצת ועדת המשנה התחומית מיום 27.9.2016, בדו"ח הוועדה המקצועית מחודש יוני 2016, בשינויים בתוכנית  כפי שהצהיר המוסד במכתב שהוגש ביום 3.11.2016, ובהחלטה זו.
  5. לחזור על המלצת ועדת המשנה מיום 27.9.2016, לפיה יש לבטל את מדיניות הענקת הבונוסים/הקלות לבוגרי תואר ראשון אשר ממוצע הציונים בתואר הראשון נמוך מ-80, לרבות לבוגרי אוניברסיטאות.
  6. לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי לחידוש ההסמכה תיבדק התוכנית בשנית ע"י הוועדה המקצועית.
  7. מתן ההסמכה יהיה כפוף להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה"."