04/04/17

הארכת הסמכה זמנית (שניה) לשנתיים, עד אפריל 2019, למכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון (B.A.) חד-חוגי בפסיכולוגיה

בישיבתה ביום ח’ בניסן תשע”ז (4.4.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית למדעי החברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ומשפטים אודות הארכת הסמכה זמנית (שניה) ל-4 שנים, עד אפריל 2021, למכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון (B.A.) חד-חוגי בפסיכולוגיה,

והיא החליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ’ יואל ינון ולפרופ’ יהושע צאל על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להאריך את ההסמכה של המכללה האקדמית אשקלון בשנתיים נוספות (עד אפריל 2019) להעניק תואר ראשון (B.A.) בפסיכולוגיה.
  3. לקראת שלב ההסמכה, ייבדקו, בין היתר, תיקון כל הליקויים עליהם הצביעו הסוקרים בדגש על הרכב הסגל, מספרו ואיכותו, ומידת מחויבות לתוכנית ולמכללה. כל זאת בהתאם לעולה מחוות דעת הסוקרים מיום 3.3.2017 ומיום 8.2.2017.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל”ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא “הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה”.