14/01/20

הארכת הסמכה זמנית (שניה) לשנתיים, עד ינואר 2022, להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת מכונות לעזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים

בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ (14.1.2020) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות  ושלוחות מחו"ל בעניין חוות דעת הסוקרים אשר בדקו את תוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת מכונות של עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים , והיא מחליטה:

  1. להודות לסוקרים על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם.
  2. להאריך את ההסמכה הזמנית (שנייה) של עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים להעניק לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסת מכונות , בשנתיים (עד ינואר 2022).
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה הזמנית ידווח המוסד לוועדת המשנה על הטמעת ההערות שלהלן כפי שעלו בחוות דעת הסוקרים: היקף ההוראה של חברי הסגל; מספר ויציבות חברי הסגל; הבחינות ופרויקט הגמר.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 13.11.2018 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".