17/05/16

הארכת הסמכה זמנית (שניה) לשנתיים, עד מאי 2018, לאפקה – המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב להעניק תואר שני ללא תזה (M.Sc.) בהנדסת אנרגיה

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (17.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' אברהם שיצר על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להאריך את הסמכת אפקה, המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב להעניק תואר שני ((M.Sc.ללא תזה בהנדסת אנרגיה לתקופה של שנתיים נוספות, דהיינו עד מאי 2018.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה הזמנית ולקראת שלב ההסמכה הקבועה, תעביר כנהוג המכללה דו"ח התקדמות, אשר ייבחן על ידי שני סוקרים (בהתאם לנוהל המנחה מתי למנות סוקרים ומתי למנות ועדה).
  4. הסוקרים ייבחנו בין היתר את יישום החלטות המל"ג בעניין תנאי הקבלה, יישום הערותיה הפרטניות של הוועדה לגבי הקורסים הנלמדים ועמידת חברי הסגל בקיום פעילות מחקרית רלבנטית משמעותית.
  5. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".