17/05/16

הארכת הסמכה זמנית (שניה) לשנתיים, עד מאי 2018, למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין להעניק תואר שני (M.Ed.) ללא תזה בשילוב תלמידים עם ליקויי למידה ועם קשיי התנהגות

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (17.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה בראשותה של פרופ' מלכה מרגלית על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. להאריך בשנתיים נוספות (עד מאי 2018) את ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין להעניק תואר שני (M.Ed.)בשילוב תלמידים עם ליקויי למידה ועם קשיי התנהגות.
  3. על המכללה לתת דעתה לנושאים המוזכרים בסעיפים 1-8 בעמ' 2 של דו"ח הוועדה, כלהלן:

א.         הקפדה שהתוכנית תתמקד במערכת הבית ספרית ולא תגלוש להיבטים טיפוליים;

ב.         הגדלת מספר חברי סגל שהתמחותם בחינוך מיוחד;

ג.          הצגת רשימות קריאה ריאליות ומעודכנות;

ד.         הימנעות ממתן ציונים גבוהים מדי;

ה.         הקפדה על קבלת מועמדים העומדים בכל תנאי הקבלה לתוכנית והימנעות ככל שניתן מקבלת חריגים;

ו.          הקפדה על המינוח המקובל " עם לקויי למידה" ולא "בעלי לקויות למידה";

ז.          קורסים מסוימים, ובמיוחד הסמינריונים, מחייבים דרישות קדם;

ח.         יש להנחות את הסטודנטים על רישום ביבליוגרפיה בהתאם לכללי ה-APA.

  1. יש לכלול שימוש בסטטיסטיקה היסקית בעבודות הגמר על-מנת להעריך את תוצרי ההתערבויות הנחקרות ולא להסתפק  ברמה ההתרשמותית.
  2. לקראת תחילת שנה"ל תשע"ז תעביר המכללה דו"ח התקדמות שיתייחס, בין היתר, לסעיפים 3א-ח ו- 4 דלעיל.