17/05/16

הארכת הסמכה זמנית (שניה) לשנתיים, עד מאי 2018, למכללה האקדמית לחינוך, מדעים וספורט אוהלו, להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בחינוך מיוחד לגילאי 6-21 במתכונת דו-חוגית

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (17.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרות, על עבודתן ועל הדו"ח שהגישו.
  2. להאריך את ההסמכה של המכללה האקדמית לחינוך אוהלו להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בחינוך מיוחד לגילאי 6-21 לתקופה של שנתיים נוספות, דהיינו עד למאי 2018.
  3. המכללה תתבקש להגיש בתחילת שנת הלימודים תשע"ח דיווח מפורט אודות שנת הלימודים תשע"ז.
  4. לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה, תיבדק תוכנית הלימודים הנדונה פעם נוספת, ותבחן התפתחותה והתקדמותה בנושאים השונים כמפורט בדו"ח הסוקרות.
  5. מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".