31/05/16

הארכת הסמכה זמנית (שניה) לשנתיים (עד מאי 2018) להעניק תואר ראשון (B.P.T.) בפיזיותרפיה למכללה האקדמית צפת

בישיבתה ביום כ"ג באייר תשע"ו (31.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לד"ר תמר יעקב וד"ר דריו ליברמן שבדקו את התוכנית על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם.
  2. להאריך את ההסמכה הזמנית שניתנה למכללה האקדמית צפת, להעניק תואר ראשון (B.P.T.) בפיזיותרפיה למשך שנתיים, עד מאי 2018.
  3. לקראת תום התקופה וכתנאי להסמכה, על המכללה לגייס שני חברי סגל ליבתי בעלי תואר שלישי בתחום הפיזיותרפיה.
  4. אם המכללה תעמוד ביעד דלעיל לפני תום תקופת ההסמכה היא מוזמנת לדווח על כך לוועדת המשנה כדי שתדון שוב בשאלת מתן הסמכה לתוכנית ללא צורך בבדיקה אקדמית נוספת לאחריה.
  5. מכיוון שנושא ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה נמצא כעת בדיונים מול משרד הבריאות, ככל שתתקבלנה בהמשך המלצות בנושא מערך ההכשרה המעשית בפיזיותרפיה מובן שהן תהיינה רלוונטיות גם לתוכנית זו.
  6. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".