15/11/16

הארכת הסמכה זמנית (שניה) לשנתיים, עד נובמבר 2018, להעניק תואר ראשון (B.O.T.) בריפוי בעיסוק לקריה האקדמית אונו ולתוכנית לסטודנטיות חרדיות של הקריה האקדמית אונו

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז (15.11.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' נאווה רצון על הדו"ח שהגישה ועל עבודתה עד כה.
  2. להאריך את הסמכת הקריה האקדמית אונו להעניק תואר ראשון (B.O.T) בריפוי בעיסוק לתקופה של שנתיים (דהיינו, עד נובמבר 2018).
  3. בהמשך לדיונים שמקיימת המל"ג עם משרד הבריאות בנושא מיפוי השדות הקליניים במקצועות הבריאות, ועד אשר תגובש מדיניות ברורה במשרד הבריאות בנושא זה ובנושא מכסות הסטודנטים, ובהיעדר מיפוי כלל ארצי של המקומות להכשרה מעשית בתחום ריפוי בעיסוק, מחליטה המל"ג בהמלצת ועדת המשנה, לאמץ את המלצות הוועדה המקצועית בדבר הגבלת מכסת הסטודנטים המתקבלים לתוכנית- כלומר להמשיך ולהגביל את מכסת התלמידים המתקבלים לתוכנית האם ל-40 סטודנטים בכל מחזור לימודים ולהגביל את מכסת התלמידות החרדיות עד 40 בכל מחזור לימודים, זאת בשל הקושי הרב במציאת מקומות הכשרה נאותים, מקצועיים ומוסמכים לסטודנטים.
  4. על הקריה האקדמית אונו להקפיד כי המקומות להכשרה מעשית יכסו באופן ראוי את תחומי הליבה של התחום ולהבטיח תקינותם של מקומות ההכשרה המעשית על פי התקנות המחודשות שנוסחו על ידי משרד הבריאות הן בתוכנית האם והן בתוכנית לחרדיות.
  5. הארכת ההסמכה כאמור בסעיף ב' לעיל תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".
  6. לקראת תום תקופת ההסמכה תוקם ועדה מקצועית שתבדוק בין היתר את הזהות בין תוכנית האם לתוכנית החרדית וכן את מקומות ההכשרה המעשית ותקינותם.