28/11/17

הארכת הסמכה זמנית (שניה) לשנתיים, עד נובמבר 2019, להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במערכות מידע למכללה האקדמית תל-אביב-יפו

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים פרופ' יובל שחר וד"ר איריס ברגר-ריינהרץ על חוות הדעת שהגישו ועל עבודתם.
  2. להאריך את ההסמכה הזמנית שניתנה למכללה האקדמית ת"א-יפו להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במערכות מידע לתקופה של שנתיים, עד לנובמבר 2019.
  3. לקראת תום התקופה וכתנאי להסמכה, על המכללה להגיש דיווח אודות גיוס סגל ליבה של שני אנשי מערכות מידע בכירים. הדיווח ייבחן על ידי ועדת המשנה זאת מבלי צורך במינוי סוקר שיבדוק את תוכנית הלימודים בשנית.
  4. אם המכללה תעמוד ביעד דלעיל לפני תום תקופת ההסמכה היא תוכל לדווח על כך לוועדת המשנה באותה העת.