28/10/14

הארכת הסמכה זמנית (שניה) לתקופה של שנתיים נוספות (עד אוקטובר 2016) למכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון (B.A.) בפוליטיקה וממשלה (במתכונת דו-חוגית)

בישיבתה ביום ד' בחשון תשע"ה (28.10.2014), דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת תת-ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה אודות הנושא שבנדון, והחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחים שבדקו את התוכנית על עבודתם ועל חוות דעתם.
  2. להאריך את ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית אשקלון להעניק תואר ראשון (B.A.) בפוליטיקה וממשל (במתכונת דו-חוגית), לתקופה של שנתיים, דהיינו עד אוקטובר 2016.
  3. לקראת תום התקופה, וכתנאי לחידוש ההסמכה, תיבדק התוכנית בהתאם לחות דעתם של המומחים והערותיהם.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".