12/02/19

הארכת הסמכה "טכנית" לחודשיים, עד אפריל 2019, להעניק תואר שני (M.B.A.) ללא תזה במינהל עסקים למרכז האקדמי אור יהודה

 בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה והחליטה להאריך את ההסמכה בתוכנית שבנדון באופן "טכני' למשך חודשיים (עד אפריל 2019). ההחלטה התקבלה נוכח הדיווח של נשיא המוסד אודות מצבו הפיננסי של המוסד והבדיקה שמקיים מינהל המל"ג בנושא זה.