10/02/15

הארכת הסמכה (טכנית) לשנה (עד ינואר 2016) למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה להעניק תואר שני "מוסמך במדעים" M.Sc. בביוטכנולוגיה – ללא תזה

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ה (10.2.2015), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואה, חקלאות ושלוחות מחו"ל  מיום 30.12.2014, והחליטה כלהלן:

  1. 1.להאריך (טכנית) בשנה (עד ינואר 2016) את ההסמכה של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה להעניק תואר שני (M.Sc.) בביוטכנולוגיה- ללא תזה, ובלבד שבמועד זה יש למכללה הכרה.
  2. 2.להקים ועדה מלווה לתוכנית, בראשות פרופ' דויד גוטניק, ופרופ' יוסף מרצ'וק- חברי הוועדה שליוותה את התוכנית בשלביה הקודמים, ולצרף אליה את פרופ' גד גלילי ממכון ויצמן, כמי שהיה חבר בוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחומי הנדסת ביוטכנולוגיה וביוטכנולוגיה.
  3. 3.הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".