26/06/18

הארכת הסמכה (טכנית) לתקופה של חצי שנה, עד דצמבר 2018, להעניק תואר ראשון (B.A.) בחשבונאות למרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח (26.6.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון, אשר שמעה את נציגי המוסד ובחנה את חוות דעת תחום שכר וסגל בות"ת,  והחליטה כלהלן:

  1. בהתאם לחוות דעת תחום שכר וסגל בות"ת ולאור התחייבות המוסד כי תוך מספר חודשים יעמוד בדרישות המפורטות בהחלטת המל"ג  מיום 19.5.2015 בדבר הגדרת חבר סגל "ליבתי" אקדמי בכיר במוסדות להשכלה גבוהה,  להאריך טכנית את ההסמכה הזמנית לתקופה של חצי שנה (עד דצמבר 2018) למרכז האקדמי שערי מדע ומשפט להעניק תואר ראשון (B.A) בחשבונאות.
  2. לאחר עמידת המוסד במספר אנשי הסגל הליבתי בתוכנית, תשוב ועדת המשנה התחומית לדון בחוות דעת הסוקרים בשאלת מתן ההסמכה לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.A.) בחשבונאות.