14/08/18

הארכת הסמכה למחזורים הקיימים ולמחזור שיחל את לימודיו בשנה"ל תשע"ט בלבד למכללת גבעת וושינגטון להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במתמטיקה למסלול העל-יסודי (ז'-י') במתכונת דו-חוגית

בישיבתה ביום ג' באלול תשע"ח (14.8.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להאריך את ההסמכה של המכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי במתמטיקה במסלול העל-יסודי (ז'-י') לשנה אחת (דהיינו למחזורים הקיימים ולמחזור שיפתח בשנה"ל תשע"ט בלבד).
  2. בהמשך לחוות הדעת של ועדת היישום בראשות פרופ' אבי ברמן (אשר בדקה את הדיווח שהגישה המכללה בדבר התאמת תוכנית הלימודים הדו-חוגית להוראת המתמטיקה לעל יסודי המתקיימת במכללה לתוכנית לימודים חד-חוגית), משנה"ל תש"פ המכללה תוכל לרשום סטודנטים חדשים רק לתוכנית הלימודים במתכונת חד-חוגית ולהעניק למחזורים שיחלו לימודיהם את התואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) חד-חוגי במתמטיקה למסלול העל-יסודי (ז'-י') וזאת לתקופה של שלוש שנים.
  3. לקראת תום תקופת ההארכה הזמנית, תיבדק התוכנית (במתכונת החד-חוגית) הלכה למעשה, ויוחלט האם להאריך את ההסמכה של המכללה להעניק את התואר בתוכנית.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".