20/06/17

הארכת הסמכה למחזורים הקיימים להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי בחינוך מיוחד ללא רישום סטודנטים חדשים לשנה"ל תשע"ט לחמדת הדרום המכללה האקדמית לחינוך

בישיבתה ביום כ"ו בסיון תשע"ז (20.6.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצות ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, וזאת בהמשך לדו"ח הוועדה לבדיקת תוכנית הלימודים לתואר בוגר בהוראה במסלול דו-חוגי של מכללת חמדת הדרום ובתגובת המכללה לדו"ח הוועדה, והיא החליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המקצועית בראשות פרופ' מלכה מרגלית על עבודתה היסודית ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לראות בחומרה את הבעיות הקיימות כיום בתוכנית בהתאם לעולה מדו"ח הוועדה המקצועית. הבעיות מתחדדות לאור העובדה כי המכללה קיבלה החל משנת 2011 מספר הזדמנויות לתיקון הבעיות הקיימות בתוכנית, אך חלק ניכר מהבעיות עליהן הצביעה הוועדה המקצועית עדיין לא תוקנו.
  3. לאור זאת, מחליטה המל"ג להאריך את ההסמכה למחזורים הקיימים בלבד ולאשר למכללה לרשום מחזור סטודנטים לשנה"ל תשע"ח בלבד.
  4. כתנאי לדיון בחידוש ההסמכה על המוסד לתקן את הליקויים שעלו בדו"ח ועדת הבדיקה לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בנושאים הבאים:

א.         על המוסד להציג תוכנית אסטרטגית ארוכת טווח לפיתוח אקדמי של התוכנית בחינוך מיוחד, שתכלול התייחסות ברורה ופרטנית לנושא גיוס סגל בעל תואר שלישי בכלל וסגל בכיר בעלי רקע אקדמי מתאים בחינוך מיוחד בפרט, וזאת בהתאם להערות שעלו בדו"ח הוועדה.

ב.         על המוסד לגייס בהקדם ראש תוכנית מתאים בעל רקע אקדמי וניסיון מחקרי אשר יוכל להוביל אקדמית את תוכנית הלימודים ואשר יהיה מעורב בפיתוח התוכנית ובהובלתה.

ג.          על המוסד לגייס בהקדם לפחות שני חברי סגל ליבתיים שהתמחותם בתחום החינוך המיוחד והם פעילים מחקרית וזאת לשם מתן מענה מיידי לקשיים שהצביעה עליהם הוועדה המקצועית בנוגע להרכב הסגל, ובפרט בתוכנית הלימודים לגברים.

ד.         על המוסד לערוך את ההתאמות הנדרשות על מנת לוודא שחברי הסגל ילמדו קורסים בתחומים בהם יש להם רקע מקצועי ומחקרי הולם.

ה.         על המוסד לעגן את ההתקשרות שלו עם חברי הסגל הליבתי ולהציג חוזי העסקה ארוכי הטווח ברי תוקף שנחתמו או יחתמו עם חברי הסגל הליבתי. זאת כדי להבטיח יציבות והמשכיות בסגל ההוראה.

  1. עם השלמת ביצוע כל התיקונים כמפורט לעיל, יגיש המוסד – לא יאוחר מיום 31.8.2017 – דו"ח אחד, מסכם, מפורט ומבוסס היטב, על ביצועם המלא. דו"ח זה יועבר לבדיקת הוועדה המקצועית בצירוף כל חומר נוסף שתבקש. הוועדה תתבקש להגיש את המלצותיה למל"ג לא יאוחר מסוף אוקטובר 2017 בשאלת חידוש ההסמכה למכללה להעניק את התואר בחינוך מיוחד.