23/05/17

הארכת הסמכה לשנתיים (עד יוני 2019) למכללה האקדמית אחוה להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך מתמטי

בישיבתה ביום כ"ז באייר תשע"ז (23.5.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לפרופ' רוחמה אבן ולפרופ' צביה מרקוביץ' על עבודתן ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להאריך בשנתיים (עד יוני 2019) את ההסמכה שניתנה למכללה האקדמית אחוה להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך מתמטי.
  3. על המכללה לפעול ליישום הערות הסוקרות כפי שצוינו בחוות דעתן מיום 10.3.2017 ומיום 9.5.2017.
  4. עם תום תקופת ההסמכה, המכללה תגיש דו"ח המפרט עמידתה של המכללה ביישום ההערות של הסוקרות (רמת עבודות הפרויקט הגמר ואיכותן, התאמת חברי הסגל להנחות עבודות פרויקט גמר).
  5. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת מל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".