04/04/17

הארכת הסמכה לתקופה של שלוש שנים, עד אפריל 2020, להעניק תואר ראשון (B.A.) חד-חוגי במינהל מערכות בריאות למרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז (4.4.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית למדעי החברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על חוות דעתם.
  2. לאור ההערות שעלו בחוות דעת הסוקרים, להאריך את ההסמכה הזמנית  של המרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה להעניק תואר ראשון (B.A.) חד-חוגי במינהל מערכות בריאות לתקופה של שלוש שנים, עד אפריל 2020.
  3. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".