09/08/16

הארכת הסמכה (ראשונה) לחמש שנים, עד יולי 2021, להעניק תואר ראשון דו-חוגי "בוגר בהוראה" (B.Ed.) במקרא לבית הספר העל-יסודי (ז'-י') למכללה האקדמית לחינוך ע"ש גורדון

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ו (9.8.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המלווה בראשותו של פרופ' יאירה אמית על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את דו"ח הוועדה המלווה ולהאריך את ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית לחינוך ע"ש א.ד. גורדון להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) דו-חוגי במקרא, במסלול העל-יסודי (ז'-י') לתקופה של חמש שנים, דהיינו עד יולי 2021.
  3. על המכללה יהיה להגיש דיווח בתחילת כל שנת לימודים אקדמית אודות מצבת הסגל, פעילות הסגל, התפתחותו, היקף משרתו וכו'. הוועדה תשוב ותבחן מדי שנה את מצבת סגל ההוראה, לרבות המשך גיוס סגל לתוכנית ושמירה על יציבות הסגל הקיים.
  4. על המכללה יהיה להגיש לעיונה של הוועדה בתחילת כל שנת לימודים אקדמית דוגמאות לסמינריונים שכתבו הסטודנטים.
  5. במידה שמצבת הסגל תתייצב ורמת העבודות הסמינריוניות תהיה ראויה, הוועדה תשקול מתן הסמכה (קבועה) גם לפני חמש שנים.
  6. מתן ההסמכה יהיה כפוף להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".