15/11/16

הארכת הסמכה (ראשונה) לשלוש שנים, עד נובמבר 2019, להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) חד-חוגי בהוראת הלשון והוראת הספרות העברית לבית הספר העל-יסודי (ז'-י') למכללה האקדמית לחינוך אלקאסמי

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז (15.11.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לוועדה המלווה בראשותו של פרופ' אורה שוורצולד על עבודתה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. לאמץ את דו"ח הוועדה המלווה ולהעניק למכללה האקדמית אלקאסמי הסמכה זמנית לשלוש שנים (עד נובמבר 2019) להעניק תואר ראשון דו חוגי "בוגר בהוראה" (B.Ed.)  בהוראת הלשון והוראת הספרות העברית לבית הספר העל יסודי (ז' – י').
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה, תיבדק תוכנית הלימודים, סגל ההוראה, לרבות פיזור השיעורים על ידי מרצי החוג באופן משביע רצון ושמירה על יציבות הסגל הקיים.
  4. מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה.