16/09/14

הארכת הסמכה (ראשונה) לשנתיים (עד ספטמבר 2016) למכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון (B.A.) בספרות, אמנות ומוסיקה

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (16.9.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת תת-ועדת משנה: לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

 1. להודות לחברי הוועדה המלווה, בראשות פרופ' חיים פינקלשטיין, על עבודתם ועל הדו"ח שהגישו.
 2. על בסיס מכלול החומר והטענות השונות שעולות מתוך דו"ח הוועדה המלווה להאריך בשנתיים (עד ספטמבר 2016) את ההסמכה הזמנית שניתנה למכללה האקדמית צפת להעניק תואר ראשון (A.) בספרות, אמנות ומוסיקה, כדי להמשיך לעקוב מקרוב אחר התפתחות התכנית ועמידתה בהערות שנתנו ע"י הוועדה המלווה המקצועית.
 3. הארכת ההסמכה הזמנית מותנית בעמידה בתנאים הבאים:
  – תכנית הלימודים: על המכללה להקפיד ולשמור על יציבותה של תכנית הלימודים, הן מבחינת היצע הקורסים והן מבחינת איזונן של הדיסציפלינות המרכיבות אותה.
  – תנאי קבלה: על המכללה לשאוף להעלאת הרמה האקדמית, ובכלל זה להקפיד על עמידה בדרישות הקבלה, לרבות בדיקת רמת העברית של המתקבלים לתכנית ששפתם אינה עברית.
  – חיזוק סגל ההוראה בתכנית.
  – גידול במספר הסטודנטים בתכנית (זאת לאור ירידה במספר הסטודנטים הלומד בתכנית והחשש כי מספר הסטודנטים המועט יחסית הנו חלק מהסבר של קשיי המכללה לעמוד בדרישות השונות, לרבות הבטחת גרעין מוצק של מורים בתכנית ובהגדלה של היצע הקורסים והאיזון בין הדיסציפלינות המרכיבות את התכנית).
 4. לבקש לקבל דו"ח ביניים של הוועדה המלווה, (שיוגש לאחר קבלת דו"ח התפתחות מהמוסד) בעוד כשנה, דהיינו ספטמבר 2015.
 5. הוועדה המלווה תגבש דו"ח מסכם למל"ג בשאלת ההסמכה בתוכנית לכל המאוחר עד פברואר 2016.
 6. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.14 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה", לפיה, בין היתר:
 • סברה הוועדה המלווה כי התכנית ראויה ועומדת בדרישות שנקבעו, תובא למל"ג המלצה להמשיך לאשר את הסמכת המכללה להעניק את התואר בתכנית.
 • סברה הוועדה המלווה כי התכנית אינה עומדת בפועל ברמה האקדמית הנדרשת, תובא למל"ג המלצה שלא להאריך את ההסמכה הזמנית.