16/09/14

הארכת הסמכה (שניה) "טכנית", לתקופה של חצי שנה (עד ינואר 2015), למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה להעניק תואר שני "מוסמך במדעים" M.Sc. בביוטכנולוגיה – ללא תזה

בישיבתה ביום כ"א באלול תשע"ד (16.9.2014),  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה: לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי וחקלאות, והחליטה כלהלן:

  1. להאריך (טכנית) בחצי שנה את ההסמכה של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה להעניק תואר שני (M.Sc.) בביוטכנולוגיה– ללא תזה, עד ינואר 2015 ובלבד שבמועד זה יש למכללה הכרה.
  2. לצורך בחינת הארכת ההסמכה בתוכנית, מתבקשת המכללה להעביר, לא יאוחר מיום 30.11.14, מידע מקיף על התוכנית לתואר שני בביוטכנולוגיה. על המידע לכלול את תשתיות המחקר והמעבדות המוקדשות לתוכנית, טבלת מחקר מפורטת של חברי הסגל והמחקר שערכו במהלך 5 השנים האחרונות, טבלת סגל מפורטת הכוללת את אחוזי המשרה של המורים במשרה תקנית ומורים מן החוץ.
  3. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".