15/11/16

הארכת הסמכה (שניה) לשנה, עד נובמבר 2017, למכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך גופני וספורט לאוכלוסיות בהדרה ובסיכון

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז (15.11.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות הדעת שהגישו.
  2. להאריך את ההסמכה שניתנה למכללה לחינוך ע"ש קיי בשנה נוספת (עד נובמבר 2017) להעניק תואר שני (M.Ed.) בחינוך גופני וספורט לאוכלוסיות בהדרה ובסיכון.
  3. עם תום סמסטר א' של שנה"ל תשע"ז, תעביר המכללה דיווח שיתייחס לחוות הדעת של פרופ' אורי גולדבורט מיולי 2016. הדיווח יועבר לפרופ' גולדבורט להתייחסותו.