22/03/16

הארכת הסמכה (שנייה) לשלוש שנים של המכללה האקדמית לחינוך גורדון להעניק תואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בספרות במסלול העל-יסודי (ז'-י') במתכונת דו-חוגית

בישיבתה ביום 22.3.2016 דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות מיום 12.1.2016 בעניין בקשת המכללה האקדמית גורדון לקבל הסמכה להעניק תואר ראשון  "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בספרות במסלול העל-יסודי (ז' – י') במתכונת דו-חוגית , והחליטה לאמצה כלהלן:

  1. להודות לחברי הוועדה בראשות פרופ' זיוה שמיר, על עבודתם ועל הדו"ח שהגישו.
  2. להאריך את ההסמכה הזמנית של המכללה האקדמית לחינוך גורדון להעניק תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בספרות במסלול העל-יסודי (ז' – י') במתכונת דו-חוגית לתקופה של שלוש שנים נוספות, דהיינו עד למרץ 2019.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להארכתה, תיבדק תוכנית הלימודים, סגל ההוראה, לרבות המשך גיוס סגל לתוכנית ושמירה על יציבות הסגל הקיים.
  4. מתן ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".