28/04/15

הארכת הסמכה (תשיעית) לשלוש שנים (עד ינואר 2018) למסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ה (28.4.2015),  אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה  לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל מיום 3.3.15 בנושא דו"ח הוועדה להערכת איכות במסלול האקדמי של המכללה למינהל,  והיא מחליטה כלהלן:

  1. להודות למומחים על חוות דעתם ועל עבודתם עד כה.
  2. להאריך את ההסמכה הזמנית של המסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק תואר ראשון (B.Sc.) במדעי המחשב בשלוש שנים, עד ינואר 2018.
  3. לקראת תום תקופת ההסמכה וכתנאי להסמכה קבועה, על המוסד להציג:

3.1        יחס סגל סטודנטים של 1:50 אשר מתייחס לסגל בעל תואר שלישי במשרה תקנית בתחום מדעי המחשב או תחומים משיקים.

3.2        לפחות אחד מחברי הסגל יהיה בעל תואר שלישי בתחום התיאוריה של מדעי המחשב.

3.3        שעות ההרצאה הניתנות על ידי חברי סגל שאינם בעלי תואר שלישי לא יהוו יותר מ-20% מסך שעות ההרצאה לתואר.

3.4        לוח זמנים לגיוס סגל בשלוש השנים הקרובות ודיווח על מימושו בתום כל שנה אקדמית.

  1. על המוסד לפעול לתיקון עומס ההוראה הגבוה עד כפול ממשרה מלאה, ואשר מכביד על הסגל ואינו מחפה על מחסור בסגל אקדמי המלמד בתוכנית.
  2. על המוסד והמחלקה לבחון את אפשרויות הקידום של הסגל האקדמי, לספק ייעוץ והנחייה בנוגע לקידום, ולהבטיח את שקיפות התהליכים.
  3. אם המכללה תעמוד ביעדים דלעיל לפני תום תקופת ההסמכה היא מוזמנת לדווח על כך לוועדת המשנה שתדון בשאלת מתן הסמכה קבועה לתוכנית.
  4. הארכת ההסמכה תהיה כפופה להחלטת המל"ג שהתקבלה ביום 22.7.2014 בנושא "הגבלת מספר ההסמכות הזמניות של מוסד להשכלה גבוהה".