22/03/16

הארכת הסמכת המרכז האקדמי רופין להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסה רפואית עד סוף תשע"ט ואי רישום סטודנטים חדשים לתוכנית הלימודים לשנת הלימודים תשע"ז ואילך

בישיבתה שהתקיימה ביום י"ב באדר ב' תשע"ו (22.3.2016) החליטה המועצה להשכלה גבוהה כי לאור המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל  מיום 22.12.15, להאריך את הסמכת המרכז האקדמי רופין להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסה רפואית עד אשר המחזור שהחל את לימודיו בשנה"ל תשע"ו יסיים את לימודיו ולהפסיק את הרישום לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסה רפואית לשנת הלימודים תשע"ז והלאה, ועל מנת לאפשר את השלמת הדיונים בנושא במל"ג, תוארך ההסמכה באופן "טכני" בשלושה חודשים (עד יוני 2016), ולא יתאפשר רישום סטודנטים חדשים לשנה"ל תשע"ז במסגרת הארכה זו.