28/06/16

הארכת הסמכת המרכז האקדמי רופין להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסה רפואית עד סוף תשע"ט ואי רישום סטודנטים חדשים לתוכנית הלימודים לשנת הלימודים תשע"ז ואילך

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ו (28.6.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. בישיבתה ביום 1.12.2015 הופיעו נציגי המרכז האקדמי רופין בפני ועדת המשנה לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות חו"ל והציגו את טיעוניהם במסגרת הדיון בערעור שהגיש המוסד על המלצת ועדת המשנה מיום 10.11.2015. בתום הדיון, ביקשה ועדת המשנה לקבל לעיונה רשימה שמית של 19 בוגרי התוכנית הכוללת את נתוני הקבלה שלהם בעת קבלתם לתוכנית הלימודים.
  2. בישיבתה ביום 22.12.2015 קיימה ועדת המשנה דיון המשך בערעור וכמו כן דנה ברשימת הבוגרים שהתקבלה. בתום הדיון, החליטה ועדת המשנה לדחות את הערעור ולהשאיר את המלצתה מיום 10.11.2015 בעינה, וזאת מהנימוקים הבאים:

א.         התוכנית אינה פועלת כיחידה עצמאית אלא במסגרת המחלקה להנדסת חשמל ומחשבים ואין לתוכנית ייחודיות מספקת. תוכנית הלימודים הינה בעלת אוריינטציה ברורה לכיוון הנדסת חשמל ואלקטרוניקה ואינה כוללת קורסים ייחודיים הנדרשים להכשרת המהנדס הרפואי, כך שלמעשה אין הצדקה לקיום מחלקה נפרדת להנדסה רפואית;

ב.         אין די חברי סגל מליבת התחום של הנדסה רפואית;

ג.          מספר הסטודנטים בתוכנית הוא מועט ואינו מהווה מסה קריטית לקיומה. לא זו אף זו, מהדיווח שהגיש המרכז האקדמי רופין אודות נתוני הקבלה של הסטודנטים שנרשמו לשנה"ל תשע"ו, עולה כי מרבית המתקבלים לתוכנית הלימודים אינם עומדים בדרישותיה של הוועדה המלווה (דהיינו מתמטיקה: ציון של 80 לפחות ב-4 יח"ל או ציון של 70 לפחות ב-5 יח"ל, פיזיקה: ציון של 70 לפחות ב-5 יח"ל, מבחן פסיכומטרי: 600) ויוער כי גם לאחר עיון ברשימת הבוגרים שהועברה לעיונה של ועדת המשנה, אין הוועדה סבורה כי יש בכך כדי להצדיק קבלת מועמדים ברף קבלה נמוך מהרף אשר נקבע על ידי הוועדה המלווה.

  1. בישיבתה ביום 22.3.2016 דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא שבנדון והחליטה כי עד אשר יושלמו הדיונים בנושא במל"ג, תוארך ההסמכה באופן "טכני" בשלושה חודשים (עד יוני 2016), ולא יתאפשר רישום סטודנטים חדשים לשנה"ל תשע"ז במסגרת הארכה זו.
  2. בישיבתה ביום 28.6.2016 המשיכה המועצה להשכלה גבוהה את דיוניה בנושא והיא מחליטה לאמץ את המלצת ועדת המשנה מיום 10.11.2015, כמפורט להלן:

א.         להאריך את הסמכת המרכז האקדמי רופין להעניק תואר ראשון (B.Sc.) בהנדסה רפואית עד אשר המחזור שהחל את לימודיו בשנה"ל תשע"ו יסיים את לימודיו.

ב.         להפסיק את הרישום לתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסה רפואית לשנת הלימודים תשע"ז והלאה.

ג.          להמליץ למרכז האקדמי רופין לשלב את התוכנית להנדסה רפואית במחלקה המאוחדת של הנדסת חשמל ומחשבים כמסלול בחירה.