28/10/14

הארכת הרשאה למסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק דרגת פרופסור-חבר בתחומים ספציפיים באופן עצמאי

 

א.         המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה שהתקיימה ביום 28.10.2014  בהמלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית, בענין הארכת ההרשאה למסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק דרגת פרופסור-חבר בתחומים ספציפיים (משפטים, מינהל עסקים, כלכלה) באופן עצמאי.

ב.         החלטת המל"ג שתפורט להלן, נשענת על החלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 19.4.2005  בה נקבעו המתווה והקריטריונים הייחודיים למתן הרשאה למכללות אקדמיות להעניק דרגות פרופסור-חבר בתחומים ספציפיים באופן עצמאי ועל דיווחי המוסד במרכיבי ההרשאה, ותקינותם.

ג.          המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את המלצת ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית ומחליטה להאריך למסלול האקדמי של המכללה למינהל את ההרשאה להעניק דרגות פרופסור-חבר באופן עצמאי בתחומים ספציפיים (משפטים, מינהל עסקים, כלכלה) לתקופה של חמש שנים נוספות (עד ספטמבר 2019), כפוף לתנאים שיפורטו להלן.

ד.         מל"ג מסבה את תשומת לב המסלול האקדמי של המכללה למינהל לכך, שעליו  להקפיד בזהירות הראויה על הפרופורציה בין מינויים לדרגת פרופסור-חבר במסלול האקדמי הרגיל לבין פרופסור-חבר במסלול הנלווה ולוודא במסגרת ההרשאה, שרוב המינויים לדרגת פרופסור-חבר יהיו במסלול האקדמי הרגיל.

ה.         המסלול האקדמי של המכללה למינהל יעביר לוועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית, בכל תום שנה אקדמית, במהלך תקופה של 5  שנים לאחר מתן ההרשאה,  רשימה של חברי הסגל שקודמו לדרגות פרופסור-חבר במהלך אותה תקופה מכח ההרשאה וכן את התקנון והנהלים הפנימיים במוסד לביצוע הליכים להגשה וקידום חברי סגל המועמדים להעלאה לדרגות פרופסור (ועדות מינויים מוסדיות, וועדות מקצועיות, הרכבי וועדות מקצועיות, קריטריונים לקידום, משאלי חוץ בישראל ובחו"ל, דוגמת מכתב משאל, דו"ח וועדה מקצועית וכיו"ב).   באמצעות חומר זה תקיים ועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית מעקב אחר תהליך מינוי הפרופסורים-החברים החדשים באופן עצמאי ע"י המוסד הנ"ל.

ו.          כמו כן, מתבקש המסלול האקדמי של המכללה למינהל, להעביר לועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית,  בכל תום שנה אקדמית, במהלך התקופה של 5  שנים,  רשימות של מערך חברי הסגל האקדמי הבכיר בדרגות פרופסור מן-המנין ופרופסור-חבר כולל היקף העסקתם במוסד בכל התחומים לגביהם ניתנה ההרשאה למוסדות להעניק דרגות פרופסור-חבר באופן עצמאי.  נתונים מעודכנים אלה יאפשרו לועדת המשנה לוודא,  מדי שנה,  שלא חל שינוי (לרעה)  במצבת הפרופסורים בתחומים השונים במוסד לגביהם ניתנה ההרשאה,  באופן כזה שהיה עלול לחייב את מל"ג להחליט מחדש על סטטוס ההרשאה.

ז.          הארכת ההרשאה הניתנת ע"י המל"ג למסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק דרגות פרופסור-חבר באופן עצמאי בתחומים הספציפיים שפורטו, מותנית בהמשך עמידתו באמות המידה שנקבעו לצורך זה בהחלטת המל"ג מיום 19.4.2005  ובהחלטה זו.

ח.         כמו כן,  מדגישה המל"ג כי ההרשאה להעניק דרגת פרופסור-חבר באופן עצמאי מותנית גם בכך שהמסלול האקדמי של המכללה למינהל ימשיך לפעול בהליכים הפנימיים שלו להגשת מועמדים להעלאה לדרגות פרופסור, על פי תקנון המל"ג מיום 8.7.2014  בדבר מינוי פרופסורים במוסדות להם אין אישור להעניק בעצמם דרגות פרופסור באופן מלא,  ובמיוחד דברים אמורים בהקמת ועדות מקצועיות לבחינת מועמדים להעלאה לדרגות פרופסור,  אשר תהיינה מבוססות תמיד על רוב של פרופסורים מחוץ למוסד (ממוסד להשכלה גבוהה מוכר)  כאשר היו"ר יהיה תמיד פרופסור מחוץ למוסד.

ט.         חידוש ההרשאה למסלול האקדמי של המכללה למינהל להעניק דרגות פרופסור-חבר באופן עצמאי בתחומים הספציפיים בתום התקופה של 5  השנים,  מותנה בהחלטה של המל"ג לאור עמידת המוסד בתנאי ההרשאה שפורטו בהחלטה זו ובדיווחים תקינים לוועדת המשנה לפיתוח ומדיניות אקדמית,  לשביעות רצונה.