18/01/17

הארכת התוכנית לקליטת סטודנטים מצטיינים מסין ומהודו ללימודי תואר ראשון ושני בישראל

  1. בהמשך לפיתוח הקשרים האקדמיים עם סין והודו אישרה ות"ת בתאריך 21.12.2011 את התכנית לעידוד קליטת סטודנטים מצטיינים מסין ללימודי תואר ראשון ושני בישראל. במסגרת התכנית הופצו שלושה קולות קוראים, ונבחרו שש תכניות קיימות לתואר ראשון ושני וכן תכנית אחת חדשה לתואר ראשון, כאשר השתתפות ות"ת ניתנה לכל תכנית לשלושה מחזורים.
  2. ב-25.5.2016 אישרה ות"ת את הארכת המימון למחזור נוסף בשנת תשע"ז, לשלוש התכניות שהחלו לפעול בשנה"ל תשע"ד, וזאת על מנת לאפשר לתכניות אלו המשכיות לטובת התבססותן אל מול קהל היעד, ועד שות"ת תקבל החלטות בדבר המשך התכנית לפיתוח הקשרים האקדמיים עם סין והודו במסגרת התכנית הרב-שנתית החדשה.
  3. במסגרת התכנית הרב-שנתית החדשה קבעו מל"ג וות"ת יעד אסטרטגי לקידום נושא הסטודנטים הבינלאומיים באקדמיה הישראלית. כמו כן, בשנה האחרונה אישרו ות"ת ומל"ג בישיבותיהן מימים 22.6.16 ו-19.7.16 בהתאמה, מסמך עקרונות מדיניות בנוגע לסטודנטים בינלאומיים, ובו נקבע בין היתר כי סין והודו יישארו יעדים מרכזיים לגיוס סטודנטים לתואר ראשון ושני ללא תיזה. עם זאת, מל"ג וות"ת טרם גיבשו את דרך מימוש המדיניות, ובפרט את מדיניות התקצוב והתמיכה בנושא במוסדות.
  4. לאור הנאמר לעיל, ומתוך הרצון לאפשר המשכיות ויציבות בתכניות הנ"ל לטובת התבססותן אל מול קהל היעד, ועד שות"ת תדון ותקבל החלטות בדבר התקצוב לקידום בינלאומיות בתכנית הרב-שנתית, מחליטה ות"ת להאריך את המימון עבור שש התכניות הפועלות בתשע"ז למחזור אחד נוסף שיחל בשנה"ל תשע"ח.
  5. במסגרת הארכת המימון יעמדו מספרי המלגות המוקצות לתואר ראשון על 10 מלגות בשנה לתכנית, ולתואר שני על 8 מלגות בשנה לתכנית, באותם התנאים שנקבעו למלגות.
  6. סך התקציב לטובת הארכת התכניות האמורות יסתכם בכ-8 מיליוני ₪ בפריסה על פני 4 שנים (תשע"ח-תשפ"א). המקורות יילקחו מתקציב התכנית הרב-שנתית לתחום הבינלאומיות.