28/06/16

הארכת כהונה זמנית של חברת ות"ת פרופ' מלכה רפפורט חובב

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ו (28.6.2016), החליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר הארכה נוספת זמנית וחריגה של כהונתה של פרופ' מלכה רפפורט חובב כחברת ות"ת בחודש אחד נוסף – עד ליום 22.7.2016.