12/04/16

הארכת כהונה זמנית של חברת ות"ת פרופ' מלכה רפפורט חובב

לבקשת שר החינוך ויו"ר המל"ג, על מנת לאפשר פעילותה השוטפת של ות"ת ובנסיבות הרכבה החסר של המועצה להשכלה גבוהה, ועל דעת יו"ר הוות"ת, החליטה המועצה בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו (12.4.2016) לאשר הארכה נוספת זמנית וחריגה של כהונתה של פרופ' מלכה רפפורט חובב כחברת ות"ת לתקופה של שלושה חודשים החל מיום 23.3.2016 ועד ליום 22.6.2016.