12/04/16

הארכת כהונה זמנית של חבר ות"ת פרופ' פייסל עזאיזה

לבקשת שר החינוך ויו"ר המל"ג, על מנת לאפשר פעילותה השוטפת של ות"ת ובנסיבות הרכבה החסר של המועצה להשכלה גבוהה, ועל דעת יו"ר הוות"ת, החליטה המועצה בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ו (12.4.2016) לאשר הארכה נוספת זמנית וחריגה של כהונתו של פרופ' פייסל עזאיזה כחבר ות"ת לתקופה של חודשיים החל מיום 26.4.2016 ועד ליום 25.6.2016.