26/06/18

הארכת כהונתה של פרופ' יפה זילברשץ כיו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת)

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ח (26.6.2018) אישרה המועצה להשכלה גבוהה את הארכת הכהונה של  פרופ' יפה זילברשץ כיו"ר הוועדה לתכנון ולתקצוב לשלוש שנים נוספות, החל מיום 1.10.2018 ועד ליום 30.9.2021.