09/08/16

הארכת כהונתו של פרופ' ישעיהו טלמון כחבר בוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) – קדנציה שניה

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ו (9.8.2016) החליטה המועצה להשכלה גבוהה, לפי בקשת שר החינוך ויו"ר המל"ג ועל דעת יו"ר ות"ת, על הארכת כהונתו של פרופ' ישעיהו טלמון כחבר ות"ת לתקופת כהונה שניה בת שלוש שנים החל מיום 10.9.2016 ועד ליום 10.9.2019.