17/07/18

הארכת מועד ההגשה של ההצעות במסגרת הקול הקורא לרובד בשלישי של המודל לקידום ושיפור איכות ההוראה והלמידה

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ח (17.7.2018) אישרה המועצה להשכלה גבוהה את דחיית מועד ההגשה של ההצעות במסגרת הרובד השלישי של המודל לקידום ושיפור איכות ההוראה והלמידה, אשר אושר במל"ג בישיבתה ביום 26.12.2017.  מועד ההגשה המעודכן הוא 16.8.2018.