04/07/18

הארכת מזכר הבנות בין מל"ג/ות"ת לממשלת איטליה בנושא חילופי חוקרים

בישיבתה ביום 4.7.18 הוצגה בפני ות"ת בקשת ממשלת איטליה להאריך את מזכר ההבנות בין מל"ג ות"ת לממשלה איטליה בנושא חילופי חוקרים.

בהמשך להחלטות מל"ג מיום 28.7.15 ולהחלטת ות"ת מיום 12.8.15, לגבי התכנית לחילופי חוקרים בין ישראל ואיטליה וחתימה על מזכר הבנות בין מל"ג/ות"ת לבין ממשלת איטליה בנושא, ובהמשך להחלטת ות"ת מיום 31.10.16 לפיה עודכן מנגנון התכנית, כך שהתכנית הורחבה לכלל קבוצות המחקר באוניברסיטאות המחקר להציע מועמדים (ולא רק מרכזי המצוינות) ותהליך הוצאת הקול הקורא והשיפוט עבר לאחריות ור"ה, ועל בסיס הערכה חיובית של שני הצדדים לגבי הצלחת התכנית והשפעתה על הקשרים האקדמיים בין ישראל לאיטליה, מחליטה ות"ת כדלקמן:

  • להאריך את תוקף מזכר ההבנות עם ממשלת איטליה לשלוש שנים נוספות (בין השנים 2019-2021) על בסיס התנאים הקיימים ובאותה מתכונת, בכפוף לשינוי הבא:

על מנת לממש את המטרה הספציפית של התכנית, שהיא הבאה של חוקרים בעלי שם עולמי בתחומם, התכנית תהיה פתוחה בצד הישראלי למוסדות להשכלה גבוהה המתוקצבים ע"י ות"ת שהם בעלי הכרה קבועה על ידי המל"ג והם מדורגים בדירוג בינלאומי גבוה של מצוינות אקדמית[1].

  • התקציב לתכנית בצד הישראלי יעמוד על 40,000 אירו (כ-170,000 ₪ ) בשנה וימומן במסגרת תקציב ות"ת לקידום בינלאומיות.
  • ות"ת מאשרת ליו"ר ות"ת לנהל מו"מ ולערוך שינויים נוספים בהסכם, בהתאם לייעוד שנקבע ולעקרונות, ככל שידרשו.

[1]  בדירוג בינלאומי גבוה למצוינות אקדמית הכוונה לדירוגים מוכרים כגון דירוג שנחאי, Times, QS Ranking, US News וכדומה.